Pla General Cabecera

Tràmits

Procediment d’aprovació del Pla General

Redacció per l’Ajuntament del document consultiu o d’inici (art. 50.1 de la LOTUP). Va ser remés al desembre de 2013 perquè l’òrgan ambiental emetera el document de referència.

La Comissió d’Avaluació Ambiental va emetre en data 26 de juny de 2014 el document de referència (“document d’abast” amb la normativa vigent), que determina l’amplitud i el nivell de detall de l’estudi ambiental i territorial estratègic (art. 51.2 de la LOTUP). A petició de l’Ajuntament, la seua vigència ha sigut prorrogada fins al 20 d’agost de 2018.

Paral·lelament, l’Ajuntament va sotmetre a informació pública, per mitjà d’anunci inserit en el DOCV de 26 de desembre de 2014, el Pla de Participació Pública de l’Estudi de Paisatge (art. 30 de la Llei d’Ordenació del Territori i art. 30 del Reglament de Paisatge).

L’Ajuntament sotmetrà la versió preliminar del Pla General, junt amb l’estudi ambiental i territorial estratègic, i la resta de documents exigits per la legislació sectorial, a participació pública i consultes per un termini mínim de 45 dies hàbils (art. 53.1 de la LOTUP).

Si com a conseqüència del tràmit anterior s’introduïxen modificacions substancials en el planejament, s’obrirà un nou període d’informació pública per un termini de 20 dies (art. 53.5 de la LOTUP).

Resolució de les al·legacions presentades i aprovació provisional del Pla General per l’Ajuntament, que el remetrà, junt amb l’expedient d’avaluació ambiental, a l’òrgan ambiental (article 54.1 de la LOTUP).

Emissió per l’òrgan ambiental de la declaració ambiental i territorial estratègica en un termini de tres mesos, prorrogables per altres tres (art. 54.8 de la LOTUP). Si hi ha deficiències en l’expedient d’avaluació ambiental, es requerirà l’esmena d’aquestes en un termini de tres mesos (art. 54.4 de la LOTUP).

Redacció per l’Ajuntament de la versió final del Pla General, si cal introduir noves determinacions derivades de la declaració ambiental i territorial estratègica, i remissió per a la seua aprovació definitiva per la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Ordenació del Territori en el termini de tres mesos des que es reba la documentació completa (arts. 55.1 i 55. 2 de la LOTUP).

Publicació de l’acord d’aprovació definitiva, junt amb les seues normes urbanístiques, en el Butlletí Oficial de la Província, per a la seua entrada en vigor (art. 55.6 de la LOTUP).

Fins a l’entrada en vigor del Pla General, l’ordenació urbanística és la continguda en les Normes urbanístiques transitòries d’urgència per al municipi de Castelló de la Plana, aprovades per Acord de 27 de febrer de 2015, del Consell, i la vigència de les quals ha sigut prorrogada fins a l’1 d’abril de 2019.