Pla General Cabecera

Perspectiva de gènere

Consideracions per a la incorporació de la perspectiva de gènere en el Pla General de Castelló, a partir de les manifestacions expressades en els tallers de participació ciutadana

Necessitat d'abordar la canalització d'aigua de pluja torrencial o el resoldre les deficiències en el clavegueram, com a servei bàsic que afecta la mobilitat, al manteniment i higiene, la salubritat i la necessitat de solució es posa de manifest en molts punts del terme municipal. Des del punt de vista del gènere, és una qüestió irrenunciable i bàsica per poder tenir un entorn segur.

Adequació del servei de recollida de fem, amb la disposició dels viaris apropiats al pas de camions del fem o la posició dels punts de dipòsit del fem és un altre element que contribueix a la seguretat i sensació de neteja i manteniment d'un lloc .

Necessitat de disposar una estratègia de vies verdes i d'oci en sintonia amb la seua accessibilitat i seguretat ja que en molts punts cal travessar viaris rodats importants, la solució de pas de la qual s'ha de garantir de manera segura per al seu ús per jóvens, xiquets i persones majors.

Disposar zones verdes o espais públics xicotets pròxims a les zones de vivenda en combinació amb espais més gran de caràcter metropolità.

Programar els temps dels semàfors atenent a la diversitat d'usuaris de vianants i no sols a l'eficiència del tràfic rodat.

Estudi de rutes d'autobús que s'ajusten a l'ús específic que les persones majors fan d'ells, bé per a traslladar-se al centre de Castelló o per a acudir als servicis mèdics, amb l'objecte de satisfer les demandes de persones amb mobilitat reduïda que a més, poden no tindre capacitat per a conduir.

Conveniència d'actualitzar la tipologia de vivenda a les noves condicions socials i climàtiques, a través d'altres tipus d'organització de cobertes o de volumetries.

Regulació de l'arreplega dels excrements de les mascotes, l'adequació d'espais per al seu passeig i entrenament, la seguretat per a les persones en els dits espais, ha sigut un tema reincident i que també requerix una previsió global a nivell urbà, a més d'una reglamentació específica.

Control de plagues de rates i insectes, associades generalment a descampats i a solars i edificis abandonats, per a minimitzar la sensació d'inseguretat i insalubritat, sobretot coincidint amb la proximitat a equipaments esportius o escolars.

Necesidad perentoria de activar soluciones más rápidas que permitan que los vecinos y vecinas de Castellón puedan acceder a resolver los problemas más graves sin tener que esperar a que el planeamiento urbano se despliegue en los tiempos habituales. El tiempo es una cuestión vital en algunos casos.