Pla General Cabecera

Protecció de dades

L’informem que la visita al lloc web de l’Ajuntament de Castelló (www.plageneralcastello.es) s’efectua de forma anònima. No obstant, en algunes pàgines del lloc web se li sol·licitarà als usuaris certs dades personals imprescindibles per a prestar el servei o informació que aquests sol·liciten.

L’Ajuntament de Castelló respectarà escrupulosament la confidencialitat de les dades de caràcter personal aportats pels ciutadans a aquest lloc web, que seran incorporats en els corresponents fitxers informatitzats de l’Ajuntament de Castelló, mitjançant l’observancia de la normativa vigent sobre protecció de dades i, entre altres, el disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altres disposicions d’aplicació.

Les dades recaptades únicament seràn objecte de cessió, en el seu cas, previ consentiment de l’interessat o d’acord amb el previst en la citada Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Les persones, les dades personals de les quals constin en un fitxer informatitzat de l’Ajuntament de Castelló podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en la forma prevista en la Llei, davant l’òrgan responsable del fitxer. En el cas de desconèixer aquest òrgan, la sol·licitud es dirigirà a:

Ajuntament de Castelló.
Plaça Major, 1.
12001 - Castelló.

Indicant clarament: Tutela de Drets LOPD.