Pla General Cabecera

Informació i documentació

Més informació del Pla General i estudis realitzats o pendents de realització.

Què és el Pla General?

És un instrument bàsic d’ordenació integral del territori d’uns o diversos municipis, on es classifica el sòl, es determina el règim aplicable a cada tipus de sòl, i es defineixen els elements fonamentals del sistema d’equipaments i serveis del municipi. El Pla General està compost pel Pla General Estructural i pel Pla General Detallat.

El planejament urbanístic, a la Comunitat Valenciana ve regulat per la Llei 5/2015, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana.

Resum del procés

En desembre de 2013 s’envia l’esborrany del Pla General a Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, que contesta en juny de 2014 amb el document d’alçada o referència que es troba publicat a la web de la Generalitat Valenciana, desprès de les consultes prèvies pertinents a totes les administracions adients per part de la Conselleria.

Des de juny de 2014 s’han encomanat diferents estudis parcials sobre temes especials entre els quals es troben el de paisatge; acústic; de mobilitat urbana; el catàleg arqueològic, etnològic i arquitectònic; un informe viabilitat económica, etcètera. Aquestos estudis parcials defineixen el Pla General Estructural, que determina de forma general tipus de sòl, indústries i zones residencials, entre altres aspectes.

Documents

Els documents de la següent taula son esborranys i són únicament orientatius. Durant el procés poden tindre modificacions.

Informació i documents
Document Redactor Descàrrega
Document d’inici Tècnics Municipals
Document de referència Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient
Estudi de Paisatge UTE Estudio de Paisaje de Castellón>
Estudi Ambiental i Territorial Estratègic Omicron-Amepro, S.A.
Estudi d’inundabilitat Omicron-Amepro, S.A.
Estudi Acústic Acustica y Telecomunicaciones, S.L.
Catàleg Arqueològic UTE Reis Lloris Adanero – Sergi Selma Castell
Catàleg Arquitectònic Unomil Arquitectos, S.L.P.
Estudi de Mobilitat Planifica, S.L.
Informe de Viabilitat Econòmica i Memòria de Sostenibilitat Econòmica Jose Ignacio García Campá y Asociados, S.L.
Perspectiva de Gènere i Informe d’impacte Universitat Politècnica de València