Pla General Cabecera

Consultes

Si vosté detecta alguna incidència o error en el moment de la utilització del geoportal o de la informació disponible en esta web relativa al planejament urbanístic, pot fer referència a la mateixa en el correu electrònic plageneral@castello.es
Una vegada detectat l'error es procedirà a l'esmena del mateix tan ràpidament com siga possible.

Qualsevol altra consulta de caràcter urbanístic es realitzarà d'acord amb les vies ja establertes. La documentació que s'ofereix, és merament informativa i no substitueix al procediment d'informació urbanística establert en l'artícul 246.4 del Decret Legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell d’aprovació del text refòs de la Llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge (TRLOTUP).