Pla General Cabecera

Al·legacions

El període de presentació d'al·legacions que s'estenia des del 5 de gener fins al 2 de febrer de 2021 ha conclòs per a aquesta Segona Exposició Pública.

Les al·legacions emeses durant la primera exposició al públic del PGE pels particulars van ser 551. La divulgació del PGE es va completar amb dues sessions explicatives obertes al públic celebrades els dies 22 i 29 de gener de 2018 en l'edifici Quatre Cantons i en el Centre Cultural de la Marina.

Les al·legacions i l'adaptació del document a les mateixes es va produir a través de la Versió Preliminar del Pla General Estructural i els acords produïts a aquest efecte en el ple de 30 d'abril de 2019.

Les al·legacions emeses durant la primera exposició al públic del POP pels particulars van ser 412. La seua resolució no es va produir fins que va ser emesa la DATE i, en ocasió de la mateixa i de l'emissió dels diferents informes sectorials, de l'adaptació del document a aquests documents i a l'estimació de les al·legacions.

A través del ple celebrat el 17 de desembre de 2020, queden ateses les al·legacions formulades al POP en els termes de l'acord i adaptada la documentació que se sotmet de nou a un nou tràmit d'Exposició Pública, referit als canvis realitzats en tots dos documents, de manera que es podran inadmetre aquelles al·legacions que es formulen reiterant arguments o que redunden en aspectes ja prèviament informats.

Les al·legacions relatives al Pla General Estructural que van ser emeses durant la segona exposició al públic del PGE seran ateses en primer lloc, a fi de poder resoldre-les com més prompte millor, amb la finalitat de recollir en la documentació aquelles que puguen ser estimades i poder de nou aprovar la documentació que haurà de remetre's per a la seua aprovació definitiva a la Comissió Territorial d'Urbanisme.

Quan siga aprovat per l'òrgan competent de la Generalitat Valenciana el Pla General Estrutural, s'analitzaran les al·legacions del Pla d'Ordenació Detallada i s'atendran aquelles que puguen ser estimades amb la finalitat d'incorporar els canvis corresponents al document i poder procedir a la seua aprovació definitiva municipal.