Pla General Cabecera

APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA GENERAL ESTRUCTURAL

El Ple de 28 de juny de 2021 ha aprovat la versió provisional del Pla General Estructural adaptada a la DATE, als informes sectorials i a les al·legacions estimades totalment o parcialment a través dels dos processos d'informació pública realitzats, sent remesa tota documentació i el seu expedient administratiu a la Comissió Territorial d'Urbanisme per a la seua aprovació definitiva.

El Ple del 17 de desembre de 2020 va acordar "Sotmetre la nova proposta del Pla General Estructural de Castelló de la Plana resultant de les modificacions introduïdes per la Declaració Ambiental i Territorial Estratègica de 23 de juliol de 2020 i de nous informes sectorials, a informació pública per un termini de vint dies hàbils, a comptar des de l'endemà al de la publicació del corresponent anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana" (versió desembre 2020), que es va publicar en el D.O.G.V núm. 8988 de 4 de gener de 2021, finalitzant el termini d´exposició pública el 2 de febrer de 2021

Amb motiu d'aquesta segona exposició pública s'han presentat noves al·legacions i s'han emés altres informes sectorials, la consideració dels quals s'ha introduït en la proposta de Pla General Estructural aprovat ara.

Pla general estructural

Presentació webinar 1

Presentació webinar 2

Presentació webinar 3

PLA GENERAL ESTRUCTURAL

La documentació aprovada provisionalment pel ple de l'ajuntament en sessió celebrada el 28 de juny de 2021, ha sigut remesa per a la seua aprovació definitiva a la Comissió Territorial d'Urbanisme.

PLA D’ORDENACIÓ DETALLADA

Després de l'aprovació definitiva del Pla General Estructural, s'analitzaran les al·legacions del detallat i es podrà acordar pel ple de l'ajuntament la seua estimació i aprovació.

Certificat de la secretària general del ple


Consulta on line PGE

Clica ací

Consulta on line POD

Clica ací